Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

                       Zdrowie i ciało                        

Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.zdrowieicialo.pl prowadzonego przez:

Annę Kujawa prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DOZ Apteka dbam o zdrowie dr n. farm. Anna Kujawa w Karczewie, ul. Warszawska 1, kod pocztowy 05-480 Karczew, NIP 5321005541, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§1

Definicje

Użyte w Regulaminie poniższe określenia oznaczają:

1)      Klient - osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych, a która złożyła Zamówienie;

2)      Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3)      Regulamin – niniejszy Regulamin, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4)      Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zdrowieicialo.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia na Produkty, Produktami są w szczególności kosmetyki oraz suplementy diety;

5)      Produkt – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

6)      Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny
, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, której przedmiotem są Produkty;

7)      SprzedawcaAnna Kujawa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DOZ Apteka dbam o zdrowie dr n. farm. Anna Kujawa w Karczewie, ul. Warszawska 1, kod pocztowy 05-480 Karczew, NIP 5321005541, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

8)      Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy ze Sprzedawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§2

Postanowienia ogólne

 

 1. Prezentacja Produktów w Sklepie Internetowym stanowi zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 2. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 3. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu, w każdym czasie, otwierając zakładkę „Regulamin” znajdującą się w Sklepie Internetowym, pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 4. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

1)      telefonicznie – pod numerem telefonu: 22 607 240 235, lub

2)      drogą elektroniczną – pod adresem e –mail: drapteka@drapteka.pl.

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.

§3

Składanie Zamówień oraz cena

 1. Zamówienia przyjmowane są w Sklepie Internetowym i mogą być składane w każdym czasie, z zastrzeżeniem awarii Sklepu Internetowego.
 2. Klient przez złożeniem Zamówienia jest zobowiązany do podjęcia następujących działań:

1)      dodania do koszyka Produktu,

2)      dokonania wyboru formy dostawy Produktu uwzględniając koszt poszczególnych form dostawy,

3)      dokonania wyboru sposobu płatności,

4)      kliknięcia przycisku „zamawiam”,

5)      dokonania wyboru formy złożenia Zamówienia – poprzez założenie konta, zalogowanie się do istniejącego konta albo złożenie Zamówienia bez logowania się,

6)      podania danych wymaganych przez Sklep Internetowy, a następnie kliknięcie przycisku „podsumowanie”; dane, które Klient musi podać: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, hasło (w przypadku Klienta, który ma utworzone konto w Sklepie Internetowym), ulica i nr domu, kod pocztowy, miasto, województwo (opcjonalnie), a w przypadku wyboru innego adresu dostawy – uzupełnić odpowiednio powyższe pola,

7)      kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” w przypadku gdy dane dotyczące Zamówienia są poprawne - po podaniu przez Klienta niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia zawierające dane dotyczące:

a)      przedmiotu Zamówienia;

b)      ceny jednostkowej oraz łącznej cena zamawianych Produktów oraz kosztów dostawy,

c)      wybranej formy płatności oraz dostawy.

 1. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep Internetowy. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Klient może w każdej chwili poprawiać i aktualizować swoje dane.
 2. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest również dokonanie akceptacji Regulaminu przez Klienta oraz wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy zgodnie z Regulaminem.
 4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail, która zawiera podsumowanie Zamówienia oraz link służący do potwierdzenia złożenia Zamówienia.
 5. Umowę uważa się za zawartą w momencie potwierdzenia przez Klienta złożenia Zamówienia za pomocą linku, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.
 6. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.
 7. Klient ma możliwość zapłaty ceny w następujący sposób:

1)      dokonanie przedpłaty Sprzedawcy;

2)      dokonanie płatności za pobraniem;

3)      dokonanie płatności poprzez serwis PayU w przypadku zakupienia Produktu poprzez zewnętrzny serwis aukcyjny.

§4

Dostawa

 1. Dostawa Produktów odbywa się w następujący sposób:

1)      za pośrednictwem Poczty Polskiej;

2)      za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej;

3)      poprzez dokonanie odbioru osobistego w jednym z czterech punktów odbioru osobistego;

i jest ograniczona wyłącznie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Wysyłka Produktów następuję w ciągu 48 godzin od złożenia Zamówienia (w przypadku niemożności wysłania Produktu w tym terminie Sprzedawca informuje Klienta
  o wydłużonym terminie realizacji Zamówienia – w tym przypadku Klient może zrezygnować z Zamówienia, a Umowę uważa się za niezawartą, ponadto Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu wszelkich płatności dokonanych przez Klienta związanych
  z Zamówieniem.
 2. Dostawa Produktów nastąpi w okresie zrealizowania dostawy przez Pocztę Polską albo firmę kurierską.
 3. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi Produktu wolnego od wad.

§5

Prawo do odstąpienia od Umowy

 1. Konsument, który zawarł Umowę może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 ust. 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu.
 6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nie z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Konsumentowi nie przysługuje Prawo do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem jest:

1)      Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

2)      Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; oraz

3)      w innych przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 

§6

Reklamacje Produktów

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w art. 556-576 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Klient stosując przepisy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może żądać odpowiednio: usunięcia wady Produktu, wymiany Produktu na wolny od wad, obniżenia ceny albo może odstąpić od Umowy.
 2. W przypadku niezgodności Produktu z Umową Klient powinien odesłać do Sklepu Internetowego, na koszt Sklepu Internetowego, reklamowany Produkt wraz z opisem niezgodności.
 3. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego   wraz z opisem niezgodności.
 4. Sprzedawca nie udziela Klientowi gwarancji, o której mowa w art. 577 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz przekazuje gwarancje udzielone przez producentów Produktów.
 5. Sprzedawca dba o prawidłowe działanie Sklepu Internetowego, wszelkie nieprawidłowości dotyczące działania Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać na adres wskazany w §2 ust. 4 lit. b) Regulaminu.

§7

Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Sprzedawca. Klienci przekazują Sprzedawcy do przetwarzania następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, ulicę i nr domu, kod pocztowy, miasto, województwo (opcjonalnie), hasło (w przypadku Klienta, który ma utworzone konto w Sklepie Internetowym), a w przypadku wyboru innego adresu dostawy – – uzupełnić odpowiednio powyższe pola.
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.
 3. Dane osobowe Klientów są chronione przez Sprzedawcę zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, w sposób uniemożliwiający dostęp do danych osobom trzecim.
 4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Sprzedawca informuje, że administratorem danych osobowych Klienta jest Anna Kujawa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DOZ Apteka dbam o zdrowie dr n. farm. Anna Kujawa w Karczewie, ul. Warszawska 1, kod pocztowy 05-480 Karczew, NIP 5321005541. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania ze Sklepu Internetowego (dla Klientów zakładających konto w Sklepie Internetowym) oraz ewentualnego zawarcia Umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do uzyskania możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§8

Wymogi techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego Klient musi posiadać urządzenie z dostępem do Internetu wyposażone w przeglądarkę internetową, która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript.
 2. Urządzenie, z którego Klient korzysta ze Sklepu Internetowego powinno posiadać w szczególności:

1)      zaporę bezpieczeństwa (firewall),

2)      aktualny system antywirusowy,

3)      zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

4)      aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie ze Sklepu Internetowego – Konta Klienta) jest zawierana na czas nieokreślony.
 2. Każda ze stron umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.
 3. Klient, który zarejestrował się w Sklepie Internetowym rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Sprzedawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
 4. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia konta Klienta.
 5. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania wyżej wymienionych naruszeń z terminem co najmniej 5 dni roboczych, Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

§9

Postanowienia końcowe

 1. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się w Sklepie Internetowym w zakładce Regulamin.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną opublikowane w Sklepie Internetowym.
 3. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
 4. Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży.
 5. Do kwestii nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl